جدول مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش ۲۰ فروردین

چهارشنبه 1/20

دوره متوسطه اول :

♦️⏰ساعت ٨  تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩
♦️⏰ساعت ٨:٣٠  تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه ۸
♦️⏰ساعت ٩   تا ٩:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ٧

📺برنامه دوره ابتدایی :

🎲ازساعت ١٠:٣٠ تا۱۱ بازی و ریاضی  پایه اول
🎲از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم
🎲از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ فارسی و نگارش پایه سوم
🎲ازساعت١٢ تا ١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم
🎲از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
🎲از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

 

⏪متوسطه دوم:

🔺⏰ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه ۱۰
🔺⏰ساعت ١۵ درس فیزیک پایه ۱۱
🔺⏰ساعت ۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ۱۰
🔺⏰ساعت ۱۶ فیزیک پایه ١٢
🔺⏰ساعت ۱۶:٣٠ ریاضی پایه ١٢ رشته تجربی
🔺⏰ساعت ١٧ درس هندسه پایه ۱۲
🔺⏰ساعت ٢٢ درس حسابان پایه ١٢ رشته ریاضی
🔺⏰ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ١٢

برای آگاهی از ویدیوهای مربوط به دروس مدرسه شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران ١٩ فروردین شبکه آموزش

سه شنبه 1/19

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای یادگیری دروس مدرسه شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران ١٨ فروردین

 

دوشنبه 1/18

⬅️متوسطه دوره اول:

♦️⏰ساعت ٨  تا ٨:٣٠ درس عربی  پایه ٩
♦️⏰ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس ریاضی پایه 8 
♦️⏰ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس علوم تجربی پایه 7

📺برنامه دوره ابتدایی :

🎲ازساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول
🎲از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
🎲از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
🎲ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم
🎲از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم
🎲از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

 

⏪متوسطه دوم:

🔺⏰ساعت ١۴:٣٠ درس شیمی ١ پایه ١٠
🔺⏰ساعت ١۵ درس شیمی ٢ پایه ۱١
🔺⏰ساعت ۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١
🔺⏰ساعت ۱۶ شیمی پایه ١٢
🔺⏰ساعت۱۶:٣٠ ادبیات فارسی ٣ پایه ١٢
🔺⏰ساعت ١٧ درس حسابان پایه ۱۲
🔺⏰ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی ٣  پایه ١٢
🔺⏰ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک پایه ١٢

برای یادگیری دروس آموزشی شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران کلاس درس شبکه آموزش سیما 17 فروردین

یکشنبه 1/17

🟪متوسطه دوره اول:

⏰ساعت ٨ علوم تجربی پایه ٩
⏰ساعت ٨:٣٠ زبان انگلیسی پایه ٨
⏰ساعت ٩ ریاضی پایه ٧

🟪 دوره ابتدایی:

⏰ساعت ١٠:٣٠ بازی و ریاضی پایه اول
⏰ساعت ۱۱ فارسی و نگارش پایه دوم
⏰ساعت ١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه سوم
⏰ساعت ١٢ علوم تجربی پایه چهارم
⏰ساعت ١٢:٣٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم
⏰ساعت ١٣:١۵ فارسی و نگارش پایه ششم

🟪متوسطه دوم:

⏰ساعت ١۴:٣٠ فیزیک پایه ١٠
⏰ساعت ١۵ فیزیک پایه ۱١ 
⏰ساعت ۱۵:٣٠ عربی زبان قرآن ١ پایه ١٠
⏰ساعت ۱۶ فیزیک  پایه ١٢
⏰ساعت ۱۶:٣٠ زیست شناسی پایه ١٢
⏰ساعت ١٧ شیمی پایه ۱۲

⏰ساعت ٢٢ هندسه ۳ پایه ١٢
⏰ساعت ٢٢:٣٠ فارسی ۳ پایه ١٢

برای آگاهی از ویدیوهای مربوط به دروس مدرسه شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش ویدیو های آموزشی شبكه آموزش سيما 16 فروردین ماه

 

شنبه 1/16

دوره متوسطه اول:

♦️ساعت ٨ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩ 
♦️ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس علوم تجربی پایه ٨
♦️ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس عربی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

 

دوره متوسطه دوم:

برای یادگیری ویدیوهای آموزشی شبکه Hموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش جمعه ١۵ فروردین

جمعه 1/15

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از ویدیوهای آموزشی شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش 14 فروردین ماه

پنجشنبه 1/14

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از ویدیوهای آموزشی شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران 13 فروردین

چهارشنبه 1/13

متوسطه دوره اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای یادگیری دروس شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران 12 فروردین ماه

سه شنبه 1/12

متوسطه دوره اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از ویدیو های مربوط به دروس مدرسه شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش 11 فروردین ماه

 

دوشنبه 1/11

متوسطه دوره اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از ویدیو های آموزشی دروس مدرسه شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

 

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 10 فروردین ماه

یکشنبه 1/10

متوسطه دوره اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از ویدیوهای آموزشی شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما 9 فروردین ماه

شنبه 1/9

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای یادگیری ویدیو های آموزشی شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 8 فروردین ماه

جمعه 1/8

متوسطه دوره اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از زمان ویدیوهای آموزشی با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه مدرسه ایران از شبکه آموزش سیما 4 فروردین ماه

دوشنبه 1/4

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از زمان ویدیو های آموزشی با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما 6 فروردین ماه

چهارشنبه 1/6

متوسطه دوره اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از زمان پخش ویدیو های آموزشی شبکه اموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول زمانبندی دروس آموزشی شبکه آموزش 5 فروردین

سه شنبه 1/5

متوسطه دوره اول:

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از اطلاعات مربوط به دروس مدرسه با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما 29 اسفند ماه

پنجشنبه 12/29

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از ویدیوهای آموزشی با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۲۸ اسفندماه ۹۸ شبکه آموزش

چهارشنبه 12/28

دوره متوسطه اول :

 دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای یادگیری دروس مدارس از شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ٢٧ اسفند ماه شبکه آموزش

سه شنبه 12/27

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از ویدیو های آموزشی دروس مدرس با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش ویدیو های آموزشی شبکه آموزش 26 اسفند ماه

دوشنبه 12/26

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از زمان ویدیو های آموزشی شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما

یکشنبه 12/25

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از ویدیوهای آموزشی دروس مدرسه با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۲۴ اسفند ماه شبکه آموزش

شنبه 12/24

دروه متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای یادگیری دروس مدرسه با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۲۳ اسفند ماه شبکه آموزش

جمعه 12/23

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از زمان پخش ویدیوهای آموزشی شبکه آموزش با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش پنجشنبه آموزش 22 اسفند ماه

پنجشنبه 12/2

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از زمان پخش ویدیو های آموزشی با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه دروس مدارس 21 اسفند ماه

چهارشنبه 12/21

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از ویدیو های آموزشی دروس مدارس با کارتونا همراه باشید.

جدول زمان بندی پخش ویدیو های آموزشی 20 اسفند ماه

سه شنبه 12/20

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از زمان پخش فیلم های آموزشی با کارتونا همراه باشید.

جدول زمان بندی پخش ویدیو های آموزشی 19 اسفند ماه

دوشنبه 12/19

دوره متوسطه اول :

 • ساعت 8:00  پیام آسمانی  پایه ۷
 • ساعت 8:30 درس زبان  پایه ۸
 • ساعت 8:50 درس عربی  پایه۸
 • ساعت 9:15 درس زبان پایه۹

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از زمان پخش ویدیو های آموزشی با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش فیلم های آموزشی دروس مدارس 18 اسفند ماه

یکشنبه 12/18

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه اول :

برای آگاهی از زمان برنامه های آموزشی دروس مدرسه با کارتونا همراه باشید.

پیش‌گویی‌های شگفت‌انگیز کارتون سیمپسون‌ها که به حقیقت پیوست!

 

 

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سی ان ان، کارتون «سیمپسون ها» که مدت‌هاست از شبکه فاکس پخش می شود تاکنون بسیاری از وقایع جهان را پیش گویی کرده است. از جمله جدیدترین آنها، خریداری شرکت فیلمسازی «قرن بیست و یکم فاکس» از سوی شرکت دیزنی است که کارتون سیمسون‌ها حدود 20 سال پیش در یکی از قسمت‌هایش، آن را پیش بینی کرده بود!

جدول زمان بندی دروس مدارس 17 اسفند ماه

شنبه 12/17

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آگاهی از برنامه های دروس مدارس با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه های آموزشی 16 اسفند ماه

 

 جمعه 12/16

دوره متوسطه اول :

دوره ابتدایی :

دوره متوسطه دوم :

برای آموزش ویدیو های آموزشی با کارتونا همراه باشید.

 

 

 

جدول زمان بندی برنامه های درسی مدرسه 14 اسفند ماه

چهارشنبه 12/14

دوره متوسطه اول :

 • ساعت 8:00 علوم پایه نهم
 • ساعت 8:30 عربی پایه نهم
 • ساعت 9:00علوم پایه نهم

دوره ابتدایی :

 • ساعت 10:30 ریاضی پایه سوم
 • ساعت 10:50 فارسی پایه اول
 • ساعت 11:10 ریاضی پایه سوم

دوره متوسطه دوم :

 • ساعت 11:30 علوم و فنون ادبی 3 ( پایه 12 علوم انسانی )
 • ساعت 12:30 هندسه (پایه 12 رشته ریاضی فیزیک )
 • ساعت 15:00 شیمی 2 (پایه 11 )
 • ساعت 15:30 آمار 1 ( پایه 10 علوم انسانی  معارف اسلامی )
 • ساعت 22:00 شیمی 3 ( پایه 12 )
 • ساعت 22:30 عربی 3 ( پایه 12 علوم انسانی )

هنرستان فنی و کاردانش :

 • ساعت 16:00 پودمان 4 شیمی عمومی
 • ساعت 16:30 ریاضی 1 پایه زیست

برای آموزش ویدیو های آموزشی با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه های دروس مدرسه 13 اسفند ماه

 

سه شنبه 12/13

دوره متوسطه اول :

دروه ابتدایی :

دروه متوسطه دوم :

فی حرفه ای و کاردانش :

برای آموزش ویدیو های آموزشی با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه های دروس مدرسه 12 اسفند ماه

 

دوشنبه 12/12

متوسطه دوره اول :

دوره ابتدایی :

دروه متوسطه دوم :

هنرستان فنی و کاردانش :

برای آموزش ویدیو های آموزشی با کارتونا همراه باشید.

جدول پخش برنامه های دروس مدرسه 11 اسفند ماه

 

یکشنبه 12/11

متوسطه دوره اول :

دوره ابتدایی :

متوسطه دوره دوم :

هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش :

برای آموزش ویدیو های آموزشی با کارتونا همراه باشید.

 

 

جدول پخش برنامه های دروس مدرسه 10 اسفند ماه

شنبه 12/10

متوسطه دوره اول :

دوره ابتدایی :

متوسطه دوره دوم :

دوره هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش :

برای آموزش ویدیو های آموزشی با کارتونا همراه باشید.